[Milton-L] International Milton Symposium XI: call for bids

Thomas Corns els009 at bangor.ac.uk
Wed Oct 10 09:14:43 EDT 2012


At its meeting during IMS 10 the Standing Committee of the
International Milton Symposium instructed me to issue a call for bids
to host IMS 11.

It is intended that the symposium will be scheduled for 2015,
preferably in the northern-hemisphere summer.

Fully developed bids should be submitted to me, preferably as PDF
files, no later than 1 June 2013. The successful bid will be
announced no later than 1 September 2013.

It should be noted that the International Milton Symposium can offer
no financial support.

I shall be happy to answer any informal queries about preparing bids.


Tom Corns
Secretary to the Standing Committee
-- 
Rhif Elusen Gofrestredig / Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig  ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor.  www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s).  If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email.  If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email.  Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure.  Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office.  www.bangor.ac.uk
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.richmond.edu/pipermail/milton-l/attachments/20121010/791c30bd/attachment.html>


More information about the Milton-L mailing list